AVV-CODEDATABASE

Hier kunt u vooraf bepalen welk afval door ons wordt verwijderd en/of gerecycled.

Nummer Omschrijving
01 04 07* afval van de fysische en chemische verwerking van niet-metaalhoudende mineralen dat gevaarlijke stoffen bevat
01 04 08 niet onder 01 04 07 vallend grind- en rotsafval
01 04 09 zand- en kleiafval
01 05 04 zoetwaterboorgruis en -afval
01 05 05* oliehoudend boorgruis en -afval
01 05 07 niet onder 01 05 05 en 01 05 06 vallend bariethoudend boorgruis en -afval
01 05 08 niet onder 01 05 05 en 01 05 06 vallend chloridehoudend boorgruis en -afval
02 01 01 slib van wassen en schoonmaken
02 01 10 metaalafval
02 03 03 afval van oplosmiddelenextractie
02 03 04 voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal
04 01 03* ontvettingsafval dat oplosmiddelen bevat zonder vloeibare fase
04 02 19* slib van de afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat
04 02 20 niet onder 04 02 19 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
05 01 03* tankbodemslib
05 01 05* gemorste olie
05 01 06* olieachtig slib afkomstig van onderhoudswerkzaamheden aan installaties of apparaten
05 01 12* olie die zuren bevat
05 01 15* afgewerkte bleekaarde
06 01 01* zwavelzuur en zwaveligzuur
06 01 02* zoutzuur
06 01 03* waterstoffluoride
06 01 04* Fosfor- en fosforigzuur
06 01 05* salpeterzuur en salpeterigzuur
06 01 06* overige zuren
06 02 01* calciumhydroxide
06 02 03* ammoniumhydroxide
06 02 05* overige basen
06 03 13* vaste zouten en oplossingen die zware metalen bevatten
06 03 14 niet onder 06 03 11 en 06 03 13 vallende vaste zouten en oplossingen
06 03 99 niet elders genoemd afval
06 04 04* kwikhoudend afval
06 07 03* bariumsulfaatslib dat kwik bevat
06 13 02* afgewerkte actieve kool (exclusief 06 07 02)
07 01 01* waterige wasvloeistoffen en moederlogen
07 01 03* gehalogeneerde organischeoplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 01 04* overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 01 07* gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen
07 01 08* overige destillatieresiduen en reactieresiduen
07 01 09* gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 01 10* overige filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 01 99 niet elders genoemd afval
07 02 01* waterige wasvloeistoffen en moederlogen
07 02 03* gehalogeneerde organischeoplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 02 04* overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 02 07* gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen
07 02 08* overige destillatieresiduen en reactieresiduen
07 02 09* gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 02 10* overige filterkoek en afgewerkte absorbentia n
07 02 13 kunststofafval
07 02 99 niet elders genoemd afval
07 03 01* waterige wasvloeistoffen en moederlogen
07 03 03* gehalogeneerde organischeoplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 03 04* overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 03 07* gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen
07 03 08* overige destillatieresiduen en reactieresiduen
07 03 09* gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 03 10* overige filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 04 01* waterige wasvloeistoffen en moederlogen
07 04 03* gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 04 04* overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 04 07* gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen
07 04 08* overige destillatieresiduen en reactieresiduen
07 04 09* gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 04 10* overige filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 05 01* waterige wasvloeistoffen en moederlogen
07 05 03* gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 05 04* overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 05 07* gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen
07 05 08* overige destillatieresiduen en reactieresiduen
07 05 09* overige filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 05 10* overige soorten filterkoek, gebruikte afzuigmaterialen
07 06 01* waterige wasvloeistoffen en moederlogen
07 06 03* gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 06 04* overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 06 07* gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen
07 06 08* overige destillatieresiduen en reactieresiduen
07 06 09* gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 06 10* overige filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 07 01* waterige wasvloeistoffen en moederlogen
07 07 03* halogeenorganische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 07 04* overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
07 07 07* gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen
07 07 08* overige destillatieresiduen en reactieresiduen
07 07 09* gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 07 10* overige filterkoek en afgewerkte absorbentia
08 01 11* afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
08 01 12 niet onder 08 01 11 vallend afval van verf en lak
08 01 13* slib van verf of lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
08 01 14 niet onder 08 01 13 vallend slib van verf of lak
08 01 15* waterig slib dat verf of lak met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
08 01 16 waterig slib dat verven of lakken bevat, met uitzondering van wat onder 08 01 15 valt
08 01 17* afval van verf- of lakverwijdering dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
08 01 18 niet onder 08 01 17 vallend afval van verf- en lakverwijdering
08 01 19* waterige suspensies die verf of lak met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevatten
08 01 20 niet onder 08 01 19 vallende waterige suspensies die verf of lak bevatten
08 01 21* afval van verf- of lakverwijderaar
08 02 01 afval-coatingpoeder
08 03 07 waterig slib dat inkt bevat
08 03 08 waterig vloeibaar afval dat inkt bevat
08 03 12* inktafval dat gevaarlijke stoffen bevat
08 03 13 niet onder 08 03 12 vallend inktafval
08 03 14* inktslib dat gevaarlijke stoffen bevat
08 03 15 niet onder 08 03 14 vallend inktslib
08 03 17* tonerafval dat gevaarlijke stoffen bevat
08 03 18 niet onder 08 03 17 vallend tonerafval
08 04 09* afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
08 04 10 niet onder 08 04 09 vallend afval van lijm en kit
08 04 11* slib van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
08 04 12 niet onder 08 04 11 vallend slib van lijm en kit
08 04 13* waterig slib dat lijm of kit met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
08 04 14 niet onder 08 04 13 vallend waterig slib dat lijm of kit bevat
09 01 01* ontwikkelvloeistof en activatoroplossing op basis van water
09 01 02* ontwikkelvloeistof voor offsetplaten op basis van water
09 01 03* ontwikkelvloeistofop basis van oplosmiddelen
09 01 04* fixeervloeistof
09 01 05* bleek- en bleekfixeervloeistoffen
10 01 07 calciumhoudend reactieafval van rookgasontzwaveling in slibvorm
10 01 09* zwavelzuur
10 01 20* niet onder 10 01 20 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
10 01 21 slib van de afvalwaterbehandeling van het bedrijf zelf, met uitzondering van wat onder 10 01 20 valt
10 01 22* waterig slib van ketelreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat
10 01 23 niet onder 10 01 22 vallend waterig slib van ketelreiniging
10 03 27* oliehoudend afval van koelwaterzuivering
10 04 09* oliehoudend afval van koelwaterzuivering
10 05 08* oliehoudend afval van koelwaterzuivering
10 07 07* oliehoudend afval van koelwaterzuivering
10 08 19* oliehoudend afval van koelwaterzuivering
10 11 03 afval van glasvezelmateriaal
10 11 10 niet onder 10 11 09 vallend afval van het mengsel vóór thermische verwerking
10 11 13* slib van het polijsten en slijpen van glas dat gevaarlijke stoffen bevat
10 11 14 niet onder 10 11 13 vallend slib van het polijsten en slijpen van glas
10 11 19* vast afval van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat
10 11 20 niet onder 10 11 19 vallend vast afval van afvalwaterbehandeling ter plaatse
10 12 01 afval van het mengsel vóór thermische verwerking
10 12 08 afval van keramische producten, stenen, tegels en bouwmaterialen (na thermische verwerking)
10 12 13 slib uit de afvalwaterbehandeling ter plaatse
10 13 14 betonafval en betonslib
10 14 01* afval van gasreiniging dat kwik bevat
11 01 05* beitszuren
11 01 06* niet elders genoemde zuren
11 01 07* basen gebruikt voor beitsen
11 01 09* slib en filterkoek dat gevaarlijke stoffen bevat
11 01 10 niet onder 11 01 09 vallende slib en filterkoek
11 01 11* waterige spoelvloeistoffen die gevaarlijke stoffen bevatten
11 01 12 niet onder 11 01 11 vallende waterige spoelvloeistoffen
11 01 13* afval van ontvetting dat gevaarlijke stoffen bevat
11 01 14 niet onder 11 01 13 vallend afval van ontvetting
11 01 15* eluaat en slib van membraansystemen of ionenwisselaars die gevaarlijke stoffen bevatten
12 01 01 ferrometaalvijlselen -krullen
12 01 02 ferrometaalstof en -deeltjes
12 01 03 non-ferro-metaalvijlsel en -krullen
12 01 04 non-ferrometaalstof en -deeltjes
12 01 05 kunststofschaafsel en -krullen
12 01 06* halogeenhoudende minerale machineolie (exclusief emulsies en oplossingen)
12 01 07* halogeenvrije minerale machineolie (exclusief emulsies en oplossingen)
12 01 08* halogeenhoudende emulsies en oplossingen voor machinale bewerking
12 01 09* halogeenvrije emulsies en oplossingen voor machinale bewerking
12 01 10* synthetische machineolie
12 01 12* afgewerkte wassen en vetten
12 01 13 lasafval
12 01 14* slib van machinale bewerking dat gevaarlijke stoffen bevat
12 01 15 niet onder 12 01 14 vallend slib van machinale bewerking
12 01 16* afval van gritstralen dat gevaarlijke stoffen bevat
12 01 17 niet onder 12 01 16 vallend afval van gritstralen
12 01 18* oliehoudend metaalslib (slib van slijpen, wetten en leppen)
12 01 19* biologisch gemakkelijk afbreekbare machineolie
12 01 20* afgewerkt slijpgereedschap en slijpmateriaal die gevaarlijke stoffen bevatten
12 01 21 niet onder 12 01 20 vallend afgewerkt slijpgereedschap en slijpmateriaal
12 03 01* waterige wasvloeistoffen
12 03 02* afval van stoomontvetting
13 01 01* hydraulische olie die pcb’s bevatt
13 01 04* gechloreerde emulsies
13 01 05* niet-gechloreerde emulsies
13 01 09* gechloreerde minerale hydraulische olie
13 01 10* niet-gechloreerde hydraulische oliën op basis van minerale olie
13 01 11* synthetische hydraulische olie
13 01 12* biologisch gemakkelijk afbreekbare hydraulische olie
13 01 13* overige hydraulische olie
13 02 04* gechloreerde minerale machine-, transmissie- en smeerolie
13 02 05* niet-gechloreerde minerale machine-, transmissie- en smeerolie
13 02 06* synthetische machine-, transmissie- en smeerolie
13 02 07* biologisch gemakkelijk afbreekbare machine-, transmissie- en smeerolie
13 02 08* overige machine-, transmissie- en smeerolie
13 03 01* olie voor isolatie en warmteoverdracht die pcb’s bevat
13 03 06* niet onder 13 03 01 vallende gechloreerde minerale olie voor isolatie en warmteoverdracht
13 03 07* niet-gechloreerde minerale olie voor isolatie en warmteoverdracht
13 03 08* synthetische olie voor isolatie en warmteoverdracht
13 03 09* biologisch gemakkelijk afbreekbare olie voor isolatie en warmteoverdracht
13 03 10* overige olie voor isolatie en warmteoverdracht
13 04 01* bilgeolie van de binnenvaart
13 04 02* bilgeolie uit kadeafvoer
13 04 03* bilge-olie van de overige scheepvaart
13 05 01* vaste stoffen uit zandvangers en olie/waterscheiders
13 05 02* slib uit olie/waterscheiders
13 05 03* opvangerslib
13 05 06* olie uit olie/waterscheiders
13 05 07* met olie verontreinigd water uit olie/waterscheiders
13 05 08* afvalmengsels van zandvangers en olie/waterscheiders
13 07 01* stookolie en dieselolie
13 07 02* benzine
13 07 03* overige brandstoffen (inclusief mengsels)
13 08 01* ontzoutingsslib en -emulsies
13 08 02* overige emulsies
14 06 02* overige gehalogeneerde oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen
14 06 03* overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen
14 06 04* slib of vast afval dat gehalogeneerde oplosmiddelen bevat
14 06 05* slib of vast afval dat andere oplosmiddelen bevat
15 01 01 papieren en kartonnen verpakkingen
15 01 02 kunststofverpakkingen
15 01 03 houten verpakkingen
15 01 04 metalen verpakkingen
15 01 05 composietverpakking
15 01 06 gemengde verpakkingen
15 01 07 glazen verpakkingen
15 01 10* verpakkingen die resten van gevaarlijke stoffen bevatten of daarmee zijn verontreinigd
15 02 02* absorbentia, filtermateriaal (inclusief niet elders genoemde oliefilters), poetsdoeken en beschermende kleding die met gevaarlijke stoffen zijn verontreinigd
15 02 03 niet onder 15 02 02 vallende absorbentia, filtermateriaal, poetsdoeken en beschermende kleding
16 01 03 afgedankte banden
16 01 07* oliefilters
16 01 08* onderdelen die kwik bevatten
16 01 10* explosieve onderdelen (bijv. airbags)
16 01 13* remvloeistoffen
16 01 14* antivriesmiddelen die gevaarlijke stoffen bevatten
16 01 15 niet onder 16 01 14 vallende antivriesvloeistoffen
16 01 17 ferrometalen
16 01 18 non-ferrometalen
16 01 19 kunststoffen
16 01 20 glas
16 01 21* niet onder 16 01 07 tot en met 16 01 11 alsmede 16 01 13 en 16 01 14 vallende gevaarlijke onderdelen
16 02 13* niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 12 vallende afgedankte apparatuur die gevaarlijke onderdelen22) bevat
16 02 14 niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur
16 02 15* uit afgedankte apparatuur verwijderde gevaarlijke onderdelen
16 05 06* labchemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten, inclusief mengsels van labchemicaliën
16 05 08* afgedankte organische chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten
16 05 09 niet onder 16 05 06, 16 05 07 of 16 05 08 vallende afgedankte chemicaliën
16 06 01* loodaccu’s
16 06 02* NiCd-batterijen
16 06 03* kwikhoudende batterijen
16 06 04 alkalinebatterijen (exclusief 16 06 03)
16 06 05 overigebatterijen en accu‘s
16 06 06* gescheiden ingezamelde elektrolyt uit batterijen en accu’s
16 07 08* afval dat olie bevat
16 08 01 afgewerkte katalysatoren die goud, zilver, rhenium, rhodium, palladium, iridium of platina bevatten (exclusief 16 08 07)
16 08 02* afgewerkte katalysatoren die gevaarlijke overgangsmetalen of gevaarlijke verbindingen van overgangsmetalen bevatten
16 08 03 niet elders genoemde afgewerkte katalysatoren die overgangsmetalen of verbindingen van overgangsmetalen bevatten
16 10 02 niet onder 16 10 01 vallend waterig vloeibaar afval
17 01 01 beton
17 01 02 stenen
17 01 03 tegels en keramische producten
17 01 06* mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten, of afzonderlijke fracties daarvan, die gevaarlijke stoffen bevatten
17 01 07 niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten
17 02 01 hout
17 02 02 glas
17 02 03 kunststof
17 03 01* bitumineuze mengsels die koolteer bevatten
17 03 02 niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels
17 03 03* koolteer- en met teer behandeldeproducten
17 04 01 koper, brons en messing
17 04 02 aluminium
17 04 03 lood
17 04 04 zink
17 04 05 ijzer en staal
17 04 06 tin
17 04 07 gemengde metalen
17 04 10* kabels die olie, koolteer of andere gevaarlijke stoffen bevatten
17 04 11 niet onder 17 04 10 vallende kabels
17 05 03* grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten
17 05 04 niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen
17 05 05* baggerspecie die gevaarlijke stoffen bevat
17 05 08 niet onder 17 05 07 vallende spoorwegballast
17 06 04 niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal
17 06 05* asbesthoudende bouwmaterialen
17 08 02 niet onder 17 08 01 vallend gipshoudend bouwmateriaal
17 09 04 niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouw- en sloopafval
18 01 06* chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten
18 01 07 niet onder 18 01 06 vallende chemicaliën
18 01 09 niet onder 18 01 08 vallende geneesmiddelen
18 01 10* amalgaamafval uit de tandheelkunde
18 02 05* chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten
18 02 06 niet onder 18 02 05 vallende chemicaliën
19 01 06* waterig vloeibaar afval van gasreiniging en ander waterig vloeibaar afval
19 02 05* slib van fysisch-chemische behandeling dat gevaarlijke stoffen bevat
19 02 06 niet onder 19 02 05 vallend slib van fysisch-chemische behandeling
19 02 07* door afscheiding verkregen oliën en concentraten
19 03 04* niet onder 19 03 08 vallend als gevaarlijk ingedeeld, gedeeltelijk gestabiliseerd afval
19 03 05 niet onder 19 03 04 vallend gestabiliseerd afval
19 03 06* als gevaarlijk ingedeeld afval dat verhard is
19 03 07 niet onder 19 03 06 vallend verhard afval
19 08 07* oplossingen en slib van de regeneratie van ionenwisselaars
19 08 08* afval van membraansystemen dat zware metalen bevat
19 08 09 vet- en oliemengsels uit olie/waterscheiders die uitsluitend spijsolie en -vetten bevatten
19 08 10* niet onder 19 08 09 vallende vet- en oliemengsels uit olie/waterscheiders
19 08 11* slib van de biologische zuivering van industrieel afvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat
19 08 12 niet onder 19 08 11 vallend slib van de biologische zuivering van industrieel afvalwater
19 08 13* slib van andere behandelingen van industrieel afvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat
19 08 14 niet onder 19 08 13 vallend slib van andere behandelingen van industrieel afvalwater
19 09 04 afgewerkteactieve kool
19 09 06 oplossingen en slib van de regeneratie van ionenwisselaars
19 11 01* afgewerkte bleekaarde
19 11 03* waterig vloeibaar afval
19 11 05* slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat
19 11 06 niet onder 19 11 05 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
19 12 02 ferrometalen
19 12 03 non-ferrometalen
19 12 04 kunststoffen en rubber
19 12 05 glas
19 12 07 niet onder 19 12 06 vallend hout
19 12 09 minerale stoffen (bijvoorbeeld zand, steen)
19 13 01* vast afval van bodemsanering dat gevaarlijke stoffen bevat
19 13 03* slib van bodemsanering dat gevaarlijke stoffen bevat
20 01 01 papier en karton
20 01 02 glas
20 01 08 biologisch afbreekbaar keuken- en kantineafval
20 01 10 kleding
20 01 11 textiel
20 01 13* oplosmiddelen
20 01 14* zuren
20 01 15* basisch afval
20 01 17* fotochemicaliën
20 01 21* tl-buizen en ander kwikhoudend afval
20 01 25 Spijsolie en vetten
20 01 26* niet onder 20 01 25 vallende oliën en vetten
20 01 27* verf, inkt, lijm en hars die gevaarlijke stoffen bevatten
20 01 28 niet onder 20 01 27 vallende verf, inkt, lijm en hars
20 01 33* onder 16 06 01, 16 06 02 of 16 06 03 vermelde batterijen en accu’s alsmede ongesorteerde mengsels van batterijen en accu’s die dergelijke batterijen en accu’s bevatten
20 01 34 niet onder 20 01 33 vallende batterijen en accu’s
20 01 35* niet onder 20 01 21 en 20 01 23 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die gevaarlijke onderdelen66) bevat
20 01 36 niet onder 20 01 21, 20 01 23 en 20 01 35 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
20 01 38 niet onder 20 01 37 vallend hout
20 01 39 kunststoffen
20 01 40 metalen
20 02 02 grond en stenen
20 03 01 gemengd stedelijk afval