Incidentverordening

 1. Naam of bedrijf van de exploitant en volledige adres van het bedrijfsterrein:

  KS-Recycling GmbH & Co. KG
  Raiffeisenstraße 38
  47665 Sonsbeck
  Duitsland

  Directie:
  Guido Schmidt,
  Bernd Dorlöchter,

 2. Bevestiging dat het bedrijfsterreingebied onderworpen is aan de bepalingen van deze verordening en dat de kennisgeving is ingediend bij de bevoegde autoriteit overeenkomstig § 7, lid 1 en bij werkgebieden van hoger niveau van het veiligheidsrapport overeenkomstig § 9, lid 1:

  Het bedrijfsterreinvan KS-Recycling GmbH & Co. KG is onderworpen aan de Incidentverordening en komt overeen met een bedrijf van de lagere klasse. Aan de basisverplichtingen van de Incidentverordening moet worden voldaan.

  Het bedrijfsterreinis door de Bezirksregierung Düsseldorf, Abteilung Abfallwirtschaft, Dezernat 52, Cecilienallee 2, 40474 Düsseldorf, als de autoriteit die verantwoordelijk is voor de lokale milieubescherming, aangemeld overeenkomstig § 7 van de 12e Bundes-Immissionsschutzverordnung (12. BImSchV – Störfall-Verordnung).

 3. Een begrijpelijke toelichting op de activiteiten binnen het bedrijfsterrein:

  KS-Recycling GmbH & Co. KG is een middelgrote onderneming voor de verwijdering en recycling van gevaarlijk afval uit de ambachtelijke sector en industrie, met name afgewerkte olie en emulsies van afgewerkte olie, smeermiddelen en oplosmiddelen, verontreinigd afvalwater en vast afval, zoals vet- en oliehoudende bedrijfsmiddelen.

  Op de locatie aan de Raiffeisenstraße 38 in Sonsbeck wordt stoffelijk en energetisch afval verwerkt middels gespecialiseerde processen. Hiervoor worden mechanische, chemische en vooral thermische scheidingsprocessen gebruikt. Vaste mengsels, zoals de inhoud van zandvangers en olieslib, kunnen eerst mechanisch worden gescheiden in de decanterinstallatie. Vloeibaar afval in de vorm van emulsies kan worden gescheiden in afgewerkte olie en water in een splitsingsinstallatie en vervolgens behandeld worden door volledige verdamping van afvalwater. Ten slotte vindt het eigenlijke recyclingproces van afgewerkte olie en oplosmiddelen plaats in de destillatie-installaties. Hier worden de vloeibare componenten thermisch gescheiden en gereinigd, afhankelijk van hun kookpunt/-traject.

 4. Gebruikelijke omschrijvingen of – in het geval van gevaarlijke stoffen als bedoeld in de stoffenlijst van bijlage I, punt 1 – generieke omschrijving of gevarenclassificaties van de relevante gevaarlijke stoffen die binnen het bedrijfsterreinaanwezig zijn die een incident zouden kunnen opleveren, en hun essentiële gevarenkenmerken in eenvoudige bewoordingen:

  Het hoofdbestanddeel van gevaarlijke stoffen op de locatie in Sonsbeck zijn aardolieproducten (nr. 2.3 in de stoffenlijst van bijlage I incident V). Deze zijn gevaarlijk voor het milieu en kunnen verder worden onderscheiden in zware olie (nr. 2.3.4, bijvoorbeeld machine-, transmissie- en smeerolie op basis van minerale olie), kerosine (nr. 2.3.2, bijvoorbeeld afgewerkte oliecomponenten met een vlampunt groter dan 55 °C) en gasolie (nr. 2.3.3, bijvoorbeeld stookolie). Naast het risico voor het watermilieu kan in het geval van kerosine het risico op ontvlambaarheid daaraan worden toegevoegd. Daarom moeten roken en open vuur in deze omgeving achterwege blijven.

  Naast aardolieproducten als zodanig wordt olie-vervuilde apparatuur gerecycled. Ook die wordt geclassificeerd als gevaarlijk voor het watermilieu.

  Verder worden oplosmiddelen die brandbaar en gevaarlijk voor het milieuwater zijn opgeslagen en verwerkt, zoals oude lakken, oude verven of gebruikte oplosmiddelen.
  Airbags en gordelspanners die binnen het bedrijfsterreinzijn opgeslagen, kunnen kleine netto-resthoeveelheden (50 kg) explosieve stoffen bevatten overeenkomstig nr. 1.4 van de stoffenlijst bijlage I Incident V.

  Door de tussentijdse opslag en recycling van bovengenoemde stoffen, alsmede van batterijen, tl-buizen, oliehoudend slib uit zandvangresten, oliehoudende bleekgrond en diverse bedrijfsmiddelen, zoals warmteoverdrachtsolie, worden stoffen die gevaarlijk zijn voor het watermilieu behandeld.

  Het aangeleverde afval en afgewerkte olie kunnen in zeldzame gevallen met giftige stoffen zijn besmet (nr. 1.1.1, stoffenlijst bijlage I Incident V).

 5. Algemene informatie over de wijze waarop de getroffen bevolking waar nodig kan worden gewaarschuwd; adequate informatie over de handelswijze in geval van een incident, of aanwijzing waar deze informatie elektronisch toegankelijk is:
  Mochten ondanks alle veiligheidsmaatregelen stoffen die gevaarlijk zijn voor het watermilieu in de bodemopvang van het terrein terechtkomen, organiseert de bedrijfsleiding of haar plaatsvervanger onmiddellijk de passende tegenmaatregelen. De bevoegde autoriteiten worden hiervan op de hoogte gesteld.
  Bij een brand wordt de brandweer direct gealarmeerd. Als er een grote brand ontstaat en sprake is van brandgassen als gevolg van ongunstige windomstandigheden in de buurt, is het raadzaam om afgesloten ruimtes op te zoeken en de ramen te sluiten.
  In het geval van grote schadegebeurtenissen (ramp) worden omwonenden gewaarschuwd door een in toonhoogte variërende sirene (duur: 1 min).
  Gedragsregels:

  1. Blijf kalm
  2. Zoek een gebouw/woning op
  3. Sluit deuren en ramen
  4. Zet de radio aan => Radio K.W. (frequentie 107.6)
  5. (Voor een mogelijke stroomuitval wordt aanbevolen om een radio bij de hand te houden die werkt op batterijen. Belangrijk: houd reservebatterijen bij de hand.)
  6. Houd informatie in de gaten
  7. Waarschuw buren in het gebouw
  8. Voor informatie over het schadeverloop: tel. 0800-120 4000 of www.kreis-wesel.de
 6. Datum van de laatste inspectie ter plaatse overeenkomstig § 17, lid 2, of aanwijzing waar deze informatie elektronisch toegankelijk is; informatie over waar uitgebreide informatie over de inspectie ter plaatse en over het monitoringplan overeenkomstig § 17, lid 1, rekening houdend met de bescherming van publieke of particuliere belangen overeenkomstig de bepalingen van de federale regering en de deelstaten betreffende de toegang tot milieu-informatie, op aanvraag kan worden verkregen:

  De laatste inspectie ter plaatse van het werkbereik werd op 17/18-11-2016 door de bevoegde autoriteit uitgevoerd.

  Gedetailleerde informatie over inspecties of het monitoringplan kan worden verkregen bij de Bezirksregierung van Düsseldorf.

 7. Bijzonderheden over de plaats waar nadere informatie kan worden verkregen in overeenstemming met de federale en staatsvoorschriften inzake de toegang tot milieu-informatie, rekening houdend met de bescherming van publieke of particuliere belangen:

  Meer informatie kan worden verkregen bij de autoriteiten (Bezirksregierung Düsseldorf).

  Verantwoordelijke aanspreekpuntenop het bedrijfsterrein zijn de directie (Guido Schmidt, tel.: +49 (0) 2838 9150-18) en Bernd Dorlöchter (tel.: +49 (0) 2838 9150-12).