FACILITEITEN EN PRODUCTIESTAPPEN.
Geoptimaliseerd voor duurzaamheid.

Onze faciliteiten zijn geoptimaliseerd om afval terug te brengen naar de cyclus van recyclebare en verhandelbare producten. State-of-the-art faciliteitentechnologie en zeer innovatieve processen maken de extractie van basis-, smeer-, flux- alsmede stookolie en oplosmiddelen mogelijk.

Het behoud van natuurlijke hulpbronnen staat daarbij altijd op de voorgrond. Residuen, afvalwater en sedimenten worden professioneel, economisch en ecologisch afgevoerd. Een belangrijke bijdrage aan duurzame milieubescherming.

Het scala aan soorten afval en de herkomst ervan is tegenwoordig zeer heterogeen, dus onze fabriek is verdeeld in verschillende gebieden om een diversiteit aan behandelingsprocessen efficiënt uit te voeren.

Vloeibare residuen

Vloeibare residuen

Splitsingsinstallatie

Ons installatie voor splitsing scheidt emulsies en andere olie-watermengsels in afgewerkte olie en water.
De gescheiden afgewerkte olie wordt ingevoerd in de destillatie-installatie van het bedrijf zelf. Het restwater wordt verder behandeld op basis van de mate van verontreiniging. In de destillatie-installatie wordt sterk verontreinigd water verdampt en zo als destillaat teruggewonnen. Het resterende biologische concentraat wordt afgevoerd door een partnerbedrijf dat aan onze vereisten voldoet.

Decanteerinstallaties

Onze decanteerinstallaties recyclen meerfasige mengsels (bijvoorbeeld de inhoud van zandvangers) en olieslib. Afgewerkte olie, water en vaste stoffen worden van elkaar gescheiden. Het water wordt naar de afvalwaterzuivering van het bedrijf zelf gevoerd, de afgewerkte olie naar de eigen destillatiefabriek. De vaste stoffen gaan naar derdenbedrijven voor verdere professionele verwijdering.

Distillatie-installaties

Onze destillatie-installaties recyclen afgewerkte olie en oplosmiddelen. Zo herwinnen we hoogwaardige smeermiddelen en stookolie conform DIN-kwaliteit. Oplosmiddelen worden zelfs in originele kwaliteit geproduceerd. Dit wordt mogelijk gemaakt door afzonderlijke destillatielijnen en hulpinstallaties (bijvoorbeeld energiecentra, uitlaatluchtzuiveringssystemen) maken. Voor de destillatie-installaties bevinden zich desedimentatie-installaties om sedimentvrije precursoren te garanderen die zorgen voor een probleemloze werking van volledig geautomatiseerde destillatieprocessen.

Vaste residuen

Vaste residuen

Tot vast afval behoren vet- en oliehoudende productiemiddelen zoals oliefilters, kunststof en metalen verpakkingen en reinigingsdoeken. Oliefilters worden afzonderlijk gedetecteerd en vermalen. De afgewerkte olie wordt gecentrifugeerd en verwerkt in de destillatie-installaties van het bedrijf zelf. Het staalschroot wordt magnetisch gesorteerd en naar de staalindustrie doorgevoerd. Poetsdoeken en vervuilde papierdelen worden thermisch verwerkt. De plastic deeltjes in het mengsel worden versnipperd en bestemd voor verder gebruik.

PROCESSCHEMA TONEN

Gevaarlijk afval

Gevaarlijk afval

Afval dat niet gerecycled kan worden bij KS-Recycling GmbH & Co. KG wordt op de juiste manier ingezameld bij de eigen speciale afvalopslag. Dit omvat de soorten afval die volgens de BImSchG-goedgekeurde afvalcatalogus op basis van de Abfallverzeichnisverordnung (AVV) zijn goedgekeurd voor KS-Recycling GmbH & Co. KG. In onze speciale afvalopslagfaciliteit worden de bovengenoemde afvalstoffen gecombineerd tot logistiek verantwoorde transporteenheden en doorgestuurd naar de respectievelijke afvalverwerkingsbedrijven.

Afhankelijk van het type afval wordt documentatie verstrekt over wettelijk vereiste en officieel goedgekeurde detectieprocedures. De overeenkomstige gewichten worden bepaald via de gekalibreerde weegbrug voor voertuigen.

Afvalwater

Afvalwater

De afvalwaterzuiveringsinstallaties van Sonsbeck worden gebruikt om het eigen productieafvalwater van de destillatieverwerking van afgewerkte olie en gebruikte oplosmiddelen te herverwerken, evenals voor de behandeling van industrieel en commercieel afvalwater uit het buitenland. Ten behoeve van de herverwerking is er een breed scala aan installaties beschikbaar voor de fysieke behandeling van sedimenthoudend afvalwater en slib middels de fysisch-chemische olie-waterscheiding en emulsiesplitsing tot totale verdamping van afvalwater. Afhankelijk van de herkomst of onze verwijderingsmogelijkheden, neemt organisch vervuild afvalwater binnen onze procesgang het grootste deel van het volume in, waarbij ook zeer sterk vervuild organisch ruw afvalwater en vlampuntverontreinigd afvalwater kan worden geaccepteerd en verwerkt.

Het industriële en commerciële afvalwater dat in de Sonsbeck-installaties wordt verwerkt, wordt naar het naburige terrein in Wesel vervoerd en na behandeling in de eigen biologische afvalwaterzuivering van het bedrijf in de Rijn geloosd. De eigen biologische afvalwaterzuivering van het bedrijf bestaat uit een uitgebreid speciaal proces waarbij gespecialiseerde bacteriële populaties worden aangepast of geïntroduceerd in verschillende, aaneengeschakelde aërobe vastbedreactoren. Deze gespecialiseerde bacteriële populaties zijn in staat om zelfs hoogmoleculaire, persistente koolwaterstofverbindingen, die in de conventionele biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties als zogenaamd “inert-CSB” slechts “doorgesluisd” worden, te ontsluiten en af te breken. Dit betekent dat door dit speciale proces, zelfs in het geval van organisch sterk vervuild ruw afvalwater, zeer lage restverontreinigingen via het lozingswater in de Rijn terechtkomen.

PROCESSCHEMA TONEN

Recyclingcentrum

Recyclingcentrum

Onze recyclingcentrum is een deelgebied van de gehele installatie, waar bakken met een grote capaciteit (7-40 m3 volume) beschikbaar zijn voor de acceptatie, scheiding en sortering van vaste recyclebare materialen.

Het gaat hierbij om:

  • Kunststof bumpers
  • Kunststof mengdelen (bijv. wieldeksels, bandresten, sluit- en montagedelen, etc.)
  • Oude banden
  • Folie
  • Styropor
  • Papier, (golf)karton, etc.
  • Glas

De bovengenoemde materialen worden gesorteerd en volgens de vereiste criteria van de externe recyclinginstallaties geassembleerd in handelbare, grote transporteenheden. Sorteren is noodzakelijk om te voldoen aan de vereisten van de Verpakkingsverordening: bepaalde quota van individuele recyclebare materialen uit de handel en industrie hergebruiken.

De delen papier en (golf)karton worden door middel van een persinrichting verdicht om het qua ruimte en gewicht ecologisch en economisch verantwoord te kunnen transporteren.

Laboratorium

Laboratorium

In het eigen fysisch-chemische laboratorium, speciaal opgezet voor de analyse van petro- en waterchemie, wordt de samenstelling van het binnenkomende afval kwalitatief en kwantitatief geanalyseerd door ons gespecialiseerde personeel om het afval naar behoren en op een milieuvriendelijke manier te kunnen verwerken.

MEER WETEN

Wat kunnen we voor u doen?
We adviseren u graag.

Bel of schrijf ons.
Wij staan voor u klaar!

NEEM CONTACT MET ONS OP